Toimintasuunnitelma 2021


JOHDANTO

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys ry on OAJ:n alainen paikallisyhdistys, joka toimii Kirkkonummen kunnassa valvoen ja hoitaen jäsentensä etuja. Paikallisyhdistys kokoaa yhteen kaikki Kirkkonummen kunnan alueella vaikuttavat opettajat ja heidän alayhdistyksensä Kirkkonummen Oay:n, Kyrkslätt lärarförening rf:n, Espoon seudun varhaiskasvatuksen Opettajat (ESVO), Kirkkonummen musiikkiopiston opettajat ja Svenska barnträdgårdslärarförening rf:n.

Paikallisyhdistyksen tehtävänä on solmia yhteyksiä opetusalan päätöksentekijöihin, tukea alueensa opettajayhdistyksiä ja hoitaa kunnan edunvalvontaa.

Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen sääntöjä, paikallisyhdistyksen hallituksen linjauksia, OAJ:n hallituksen ja valtuuston päätöksiä sekä ohjaavia asiakirjoja, kuten OAJ:n toimintasuunnitelmaa 2019-2020 ja OAJ:n strategia. OAJ:n uudessa strategiassa korostetaan viestintää ja vuorovaikutusta, jäsentemme työhyvinvointia ja opettajuuden arvostuksen ja vetovoiman vahvistamista.

TOIMINTA VUONNA 2021

Yhdistys seuraa tarkasti työnantajien toimenpiteitä ja estää palvelussuhteiden heikennyksiä, seuraa neuvottelujen tuloksia, panostaa nopeaan tiedotukseen sekä järjestää tarvittaessa koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Paikallisyhdistyksen hallitus asettaa työnantajan kanssa käytävien neuvottelujen tavoitteet ja allekirjoittaa sopimukset. Keväällä 2021 on tulossa järjestelyeräneuvottelut. JUKO:n pääluottamusmies toimii yhdistyksen valtuuttamana neuvottelijana jäsenistöön liittyvissä asioissa. Yhdistys tukee ja seuraa pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten toimintaa. Syksyllä 2021 yhdistys valmistautuu seuraavana keväänä pidettäviin työsuojeluvaltuutettujen vaaleihin.

Yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksen lokakuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, huomioiden järjestön paikallisyhdistyksille ohjeistaman vuosikellon tehtävät. Yhdistyksen hallitus tekee tarvittaessa aloitteita Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle. Paikallisyhdistys hoitaa OAJ:n sille delegoimat tehtävät. OAJ tukee paikallisyhdistyksen edunvalvontaa ja antaa tarvittaessa lainopillista apua.

Järjestörakenteen muutos on edelleen jäänyt toteutumatta järjestön itsensä pyytäessä taukoa paikallisiin neuvotteluihin. Mikäli KOAY saa riittävää informaatiota järjestöltä, se jatkaa neuvotteluja paikallisesti siitä, että C-mallinen yhdistys voisi muuttua A- tai B- malliseksi.

PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

● Seurataan tarkkaan OAJ:n tiedotustoimintaa, tehdään yhteistyötä alueyhdistyksen 
(OAJ Uusimaa) ja jäsenyhdistysten kanssa.

● Toimitetaan tarpeen vaatiessa ajankohtaista tietoa paikkakunnan edunvalvontatilanteesta OAJ:n toimistolle.

● Tiedotetaan jäsenistöä edunvalvonnan tuloksista.

● Seurataan ja tuetaan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Valvotaan nykyisten sopimusten noudattamista. Vaaditaan että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.

● Nostetaan opettajan työn arvostusta. Päteviä ja kelpoisia opettajia tulee olla riittävästi varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Täydennyskoulutuksesta on myös huolehdittava. Valvotaan määräaikaisten ja osa-aikaisten opettajien työsuhde-ehtoja. Tarpeen vaatiessa aloitetaan valitusprosessit epäkohtien kohdalla.

● Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa oikeusturva- ja eläke-eduistaan.

TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNNOSSA KIRKKONUMMELLA

● Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resursoivat opetukseen riittävästi. Vastustetaan opetusta koskevia leikkauksia (opetuksen ja ohjauksen määrä, ryhmäkoot, opettaja – opiskelijamäärän suhde ja opettajan työaika).

● Jatketaan yhteistyötä alueen jäsenyhdistysten ja alueen luottamusmiesten kesken.

● Tehostetaan ja laajennetaan paikallisia, alueellisia ja seudullisia luottamusmies -palavereja.

● Seurataan jäsenyhdistysten toimintaa ja ehdotetaan mahdollisia yhteysopettajille ja uusille opettajille suunniteltuja koulutuksia.

● Valmistellaan jäsenilta esim. opettajan oikeusturvasta, edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta.

● Seurataan ja käsitellään paikallisia edunvalvontaongelmia.

● Kannustetaan yhdistysten jäseniä osallistumaan OAJ:n toimiston ja OAJ:n alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin.

● Otetaan tarvittaessa kantaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työoloihin ja turvallisuuteen sekä vaikutetaan niiden parantamiseksi. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota

● Vaikutetaan eri kouluasteiden koulutuspoliittisten ja rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen opettajien etujen mukaisesti.

OAJ KIRKKONUMMI – VAHVA JA ARVOSTETTU PAIKALLINEN VAIKUTTAJA

● Vaikutetaan siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi paikkakunnalla. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.

● Solmitaan ja ylläpidetään yhteyksiä paikkakunnan päättäjiin ja virkamiehiin, koulutus-kuntayhtymään ja muihin koulutuksen järjestäjiin.

● Kunnallisvaalit keväällä 2021 ”Koulutus ratkaisee”. Perustetaan vaalitoimikunta, joka koordinoi vaaleihin liittyvää toimintaa yhdistyksen osalta. Pyritään saamaan kuntaan päättäjiä, jotka ymmärtävät koulutuksen, kasvatuksen ja sivistyksen arvon. Tuodaan vaalien ehdokkaille tiedoksi opetukseen ja kasvatukseen liittyviä tärkeitä asioita, joihin kuntapäättäjät voivat vaikuttaa.

● Osallistutaan aktiivisesti paikkakunnalla käytävään kasvatus-, opetus- ja koulutuskeskusteluun. Luodaan tiiviit yhteydet paikallisiin viestimiin.

● Tehostetaan tiedottamista jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen omien Internet-sivujen http://kirkkonummioaj.kotisivukone.com/ Facebook-sivujen: Kirkkonummen OAJ:n sekä jäsenyhdistysten hallitusten välityksellä.