TOIMINTASUUNNITELMA 2020

JOHDANTO


OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys ry on OAJ:n alainen
paikallisyhdistys, joka toimii Kirkkonummen kunnassa valvoen ja hoitaen
jäsentensä etuja. Paikallisyhdistys kokoaa yhteen kaikki Kirkkonummen kunnan
alueella vaikuttavat opettajat ja heidän alayhdistyksensä Kirkkonummen Oay:n,
Kyrkslätt lärarförening rf:n, Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n,
Kirkkonummen musiikkiopiston opettajat ja Svenska barnträdgårdslärarförening
rf:n.

Paikallisyhdistyksen tehtävänä on solmia yhteyksiä
opetusalan päätöksentekijöihin, tukea alueensa opettajayhdistyksiä ja hoitaa
kunnan edunvalvontaa.

Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n Kirkkonummen
paikallisyhdistyksen sääntöjä, paikallisyhdistyksen hallituksen linjauksia,
OAJ:n hallituksen ja valtuuston päätöksiä sekä ohjaavia asiakirjoja, kuten

OAJ:n toimintasuunnitelmaa 2019 – 2020.

TOIMINTA VUONNA 2020


Yhdistys seuraa tarkasti työnantajien toimenpiteitä ja estää
palvelussuhteiden heikennyksiä, seuraa neuvottelujen tuloksia, panostaa nopeaan
tiedotukseen sekä järjestää tarvittaessa koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.
Paikallisyhdistyksen hallitus asettaa työnantajan kanssa käytävien
neuvottelujen tavoitteet ja allekirjoittaa sopimukset. JUKO:n pääluottamusmies
toimii yhdistyksen valtuuttamana neuvottelijana jäsenistöön liittyvissä
asioissa. Yhdistys tukee ja seuraa pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten toimintaa.

Yhdistys pitää sääntömääräisen
vuosikokouksen lokakuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, huomioiden järjestön paikallisyhdistyksille ohjeistaman vuosikellon tehtävät. Yhdistyksen hallitus tekee
tarvittaessa aloitteita Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle. Paikallisyhdistys
hoitaa OAJ:n sille delegoimat tehtävät. OAJ tukee paikallisyhdistyksen edunvalvontaa ja antaa tarvittaessa lainopillista apua.

PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

● Seurataan tarkkaan OAJ:n
tiedotustoimintaa, tehdään yhteistyötä alueyhdistyksen 
(OAJ Uusimaa) ja jäsenyhdistysten
kanssa

● Toimitetaan tarpeen vaatiessa
ajankohtaista tietoa paikkakunnan edunvalvontatilanteesta OAJ:n toimistolle

● Tiedotetaan jäsenistöä edunvalvonnan
tuloksista

● Seurataan ja tuetaan
palkkausjärjestelmien kehittämistä. Valvotaan nykyisten sopimusten
noudattamista. Vaaditaan että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus

● Nostetaan opettajan työn arvostusta.
Päteviä ja kelpoisia opettajia tulee olla riittävästi varhaiskasvatuksesta
korkea-asteelle. Täydennyskoulutuksesta on myös huolehdittava. Valvotaan
määräaikaisten ja osa-aikaisten opettajien työsuhde- ehtoja. Tarpeen vaatiessa
aloitetaan valitusprosessit epäkohtien kohdalla

● Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä
on riittävästi tietoa oikeusturva- ja eläke-eduistaan


TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNNOSSA KIRKKONUMMELLA

● Vaikutetaan siihen, että koulutuksen
järjestäjät resursoivat opetukseen riittävästi. Vastustetaan opetusta koskevia
leikkauksia (opetuksen ja ohjauksen määrä, ryhmäkoot, opettaja –
opiskelijamäärän suhde ja opettajan työaika).

● Jatketaan yhteistyötä alueen
jäsenyhdistysten ja alueen luottamusmiesten kesken.

● Tehostetaan ja laajennetaan
paikallisia, alueellisia ja seudullisia luottamusmies-palavereja.

● Seurataan jäsenyhdistysten toimintaa
ja ehdotetaan mahdollisia yhteysopettajille ja uusille opettajille
suunniteltuja koulutuksia

● Valmistellaan jäsenilta esim.
opettajan oikeusturvasta, edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta

● Seurataan ja käsitellään paikallisia
edunvalvontaongelmia

● Kannustetaan yhdistysten jäseniä
osallistumaan OAJ:n toimiston ja OAJ:n 
alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin.

● Otetaan tarvittaessa kantaa
päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työoloihin ja turvallisuuteen sekä vaikutetaan
niiden parantamiseksi. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

● Vaikutetaan eri kouluasteiden
koulutuspoliittisten ja rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen opettajien etujen mukaisesti OAJ KIRKKONUMMI – VAHVA JA ARVOSTETTU PAIKALLINEN VAIKUTTAJA


● Vaikutetaan siihen, että OAJ koetaan
vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi paikkakunnalla. Kehitetään yhdistyksen
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana

● Solmitaan ja ylläpidetään yhteyksiä
paikkakunnan päättäjiin ja virkamiehiin, koulutus-kuntayhtymään ja muihin
koulutuksen järjestäjiin

● Osallistutaan aktiivisesti
paikkakunnalla käytävään kasvatus-, opetus- ja koulutuskeskusteluun. Luodaan
tiiviit yhteydet paikallisiin viestimiin.

● Tehostetaan tiedottamista
jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen omien Internet-sivujen http://kirkkonummioaj.kotisivukone.com/ Facebook-sivujen: Kirkkonummen OAJ
 sekä jäsenyhdistysten hallitusten
välityksellä