Säännöt

Nimi, tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys – OAJ:s lokalförening i Kyrkslätt ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummen kunta ja sen toiminta-alueena on koko suomen- ja ruotsinkielinen opetusala Kirkkonummella. Yhdistys kuuluu jäsenenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:een, josta näistä säännöissä käytetään nimitystä OAJ tai järjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. opetusalalla työskentelevien oikeudellisen aseman turvaamiseksi ja heidän yleisen taloudellisen ja sosiaalisen asemansa sekä työolosuhteidensa parantamiseksi;
 2. opetusalalla työskentelevien ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi;
 3. kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi;
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla työskentelevien keskuudessa;
 5. jäsenkunnan henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi; sekä
 6. kasvatus- ja opetusalalla työskentelevien ammattitaidon kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallisessa neuvottelu-, sopimus-, ja vaikuttamistoiminnassa jäsenistönsä etuja;
 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus-, ja vaikuttamistoimintaa;
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja;
 4. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja järjestökoulutustilaisuuksia;
 5. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenkunnalle ja julkisille tiedotusvälineille;
 6. voi toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustointa käsitteleviä julkaisuja;
 7. voi järjestää jäsenkunnalleen juhlia, kilpailuja ja retkiä;
 8. kantaa jäsenmaksuja ja voi panna toimeen varojen keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla kasvatus- ja opetusalalla toimivien tai opetusalan edunvalvontatyössä toimivien henkilöiden muodostama rekisteröity paikallinen tai oppilaitoskohtainen yhdistys OAJ:n edunvalvontapiirissä olevien jäsenten osalta.

Yhdistyksen jäsentä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi.

Yhdistyksen jäsenyhdistykset hyväksyy jäseniksi hallitus.

Yhdistyksen jäsenyyttä koskevaan päätökseen on jäsenyyttä hakeneella yhdistyksellä oikeus hakea muutosta yhdistyksen kokoukselta. Asiaan koskeva valituskirjelmä on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan jäsenmaksun perintäkauden päättyessä.

Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsenyhdistys, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen toimivaltansa puitteissa määräämiä velvollisuuksia.

Erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätöksen voi erotettu jäsenyhdistys hakea muutosta yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan jättämällä kirjelmän mainitussa ajassa hallitukselle.

Jos jäsenyhdistys jättää jäsenmaksunsa kuudelta (6) kuukaudelta maksamatta, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Jäsenyhdistys suorittaa yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän jäsenmaksun.

Varsinaisena jäsenmaksuna on yhdistyksen vuosikokouksen päättämä euromäärä jäsenyhdistyksen jäsentä kohti.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän ylimääräisen jäsenmaksun.

Hallinto

9 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat kokous ja hallitus.

10 §

Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentään kohti. Jäsenyhdistys saa asettaa yhdistyksen kokoukseen yhtä monta edustajaa kuin sillä on kokouksessa ääniä sekä kutakin edustajaa kohden yhden varaedustajan.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys- lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen keskuudestaan valitsema jäsenyhdistyksen edustaja.

11§

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen esityslista.

II Varsinaiset kokousasiat

 1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen toiminta- ja tilikauden toiminnasta.
 2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 3. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi.
 4. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi.
 5. Määrätään jäsenyhdistyksiltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi.
 6. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
 8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
 10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan toiminta- ja tilikauden tilejä ja hallintoa.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on se toimitettava perusteluineen kirjallisesti hallitukselle ennen elokuun loppua.

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kaksi viidesosaa (2/5) jäsenyhdistyksistä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenyhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

13 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja vuosikokouksen vahvistama määrä jäseniä, kuitenkin vähintään kahdeksan (8) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi toimikautta. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

15 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen talouden hoidosta ja juoksevista asioista;
 3. panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset sekä järjestön päätökset;
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle;
 5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenyhdistykset;
 6. ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa;
 7. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat;
 8. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa;
 9. huolehtia yhdistyksen vuosikertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta;
 10. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot;
 11. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta;
 12. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä; sekä
 13. suorittaa yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

Nimen kirjoittaminen

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Jäsenäänestys

17 §

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa- antavan äänestyksen jäsenyhdistysten jäsenten keskuudessa.

Muita määräyksiä

18 §

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät 10 §:n määräämissä rajoissa jäsenyhdistysten nimeämät edustajat tai henkilökohtaiset varaedustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi (1) ääni. Valtakirjoja älköön käytettäkö.